Posvätný ruženec

Posvätný ruženec s blahoslavenou Alfonzou Máriou

Nechajme prehovoriť blahoslavenú Alfonzu Máriu a učme sa spolu s ňou milovať Pannu Máriu, Ježišovu Matku a vzývať ju o pomoc v každej chvíli nášho života.

Čo znamená pre Alžbetu, dnes blahoslavenú Alfonzu Máriu zasvätiť sa Panne Márii? Alžbeta, ako
14-ročná, hneď po prvom svätom prijímaní je pevne rozhodnutá bojovať s hriechom a zahorí túžbou po zasvätenom živote. Obracia sa na Máriu takto: „Panna Mária, Matka moja, ochraňuj ma! Chcela by som byť tvojím dieťaťom, chcela by som ťa napodobňovať v tvojich čnostiach. Ale ako to dokážem? Mária, moja dobrá Matka, pros za mňa, aby som mohla slúžiť svojmu milovanému Vykupiteľovi v rehoľnom spoločenstve. Chcem žiť tak, aby som pracovala na Božiu slávu, spásu duší a oslávenie tvojho mena. Viem, Matka moja, že teraz prosím o niečo, čo sama nedokážem. Stačí však, ak Ty, moja Matka, povieš svojmu Synovi čo i len jedno slovo a dostanem všetko.“

Dobrotivý Boh, na príhovor Panny Márie jej prosby vypočul a cez dielo milosrdenstva v službe chorým a chudobným ju priviedol k svätosti. Svätý Otec František ju 9. septembra 2018, v deň jej 204. narodením zapísal do zoznamu blahoslavených. Zatúžme podľa jej vzoru po spolupráci s Pannou Máriou, na posvätení seba a sveta aj modlitbou tohto posvätného ruženca.

Meditácie k posvätnému ružencu – na stiahnutie

Spravodlivosť

Povinnosť voči Bohu a voči blížnym

Božia služobnica Alfonza Mária sa usilovala oslavovať Boha hrdinským spôsobom. Vďaka zvláštnej milosti veľmi skoro pochopila práva Stvoriteľa nad stvoreniami, a že vo všetkom sa treba odvolávať na Boha. Od tej chvíle po celý život zameriavala všetky svoje myšlienky, slová a skutky na tento jediný cieľ.

Pocit úcty, ktorú treba vzdávať Bohu, sa prejavoval v jej spôsobe modlitby, rozjímaní, pokornom postoji a umŕtvovaní, ktoré konala v každej situácii, aby tento postoj urobila ešte hodnejším Božej prítomnosti. Tento postoj zapôsobil na každého, kto k nej prišiel a privádzal ich k Bohu.
Pokračovať v čítaní

Panna Mária ako vzor

Panna Mária ako vzor
a jej úloha orodovníčky pre život naplnený láskou

Božia služobnica matka Alfonza Mária obzvlášť milovala Máriu. Už od najútlejšieho detstva, ako trojročná, cítila sa zasiahnutá nežnosťou nebeskej Matky a odvtedy sa so všetkými potrebami zverovala Márii. Túžila sa dostať k Bohu a Ježišovi Kristovi prostredníctvom Márie. Prosí ju najmä o to, aby jej zachovala dušu v čistote. Túži napodobňovať Máriu vo všetkých čnostiach a ich pestovaním sa v nej rozvíja táto čistota.
„Ustavične som  sa odporúčala pod ochranu dobrotivej Božej Matky.“
Od Márie očakáva, že jej vyprosí milosť nasledovať Ježiša ako jeho nevesta v rehoľnom živote. Má veľkú úctu k Nepoškvrnenému počatiu.

Pokračovať v čítaní

Obsah viery

Obsah viery: pravdy, ktorým verila Božia služobnica

Oddanosť Božej služobnice voči učeniu Katolíckej cirkvi bola vrúcna a neochvejná. Pochádzala z rodiny obklopenej protestantmi, ktorá musela bojovať o zachovanie svojej viery. Preto si uvedomovala, aké má šťastie, že je katolíčka.
„Keď ma počas mojej choroby (ako 17-ročnú) navštívili nejakí protestanti, bolo mi ich ľúto, že nežijú v pravde. Vtedy som ďakovala Pánovi za to, že som sa narodila katolíckym rodičom. Často som hovorievala: ‘Ach, aké mám len šťastie, že som dieťaťom pravej Cirkvi!’“

Pokračovať v čítaní