Panna Mária ako vzor

Panna Mária ako vzor
a jej úloha orodovníčky pre život naplnený láskou

Božia služobnica matka Alfonza Mária obzvlášť milovala Máriu. Už od najútlejšieho detstva, ako trojročná, cítila sa zasiahnutá nežnosťou nebeskej Matky a odvtedy sa so všetkými potrebami zverovala Márii. Túžila sa dostať k Bohu a Ježišovi Kristovi prostredníctvom Márie. Prosí ju najmä o to, aby jej zachovala dušu v čistote. Túži napodobňovať Máriu vo všetkých čnostiach a ich pestovaním sa v nej rozvíja táto čistota.
„Ustavične som  sa odporúčala pod ochranu dobrotivej Božej Matky.“
Od Márie očakáva, že jej vyprosí milosť nasledovať Ježiša ako jeho nevesta v rehoľnom živote. Má veľkú úctu k Nepoškvrnenému počatiu.

„Často som opakovala túto modlitbu: ‘Mocou tvojho svätého panenstva a tvojho nepoškvrneného počatia, Panna najčistejšia, očisti moje srdce a telo.’“
Túžila a dúfala, že Mária bude vždy uctievaná a ešte viac milovaná v kresťanskom svete.
„Všetko bude spasené skrze Máriu,“ opakovala. Chcela, aby sa jej dcéry každý deň modlili a rozjímali nad ružencom. Jej úcta sa však pri Márii nekončí: prostredníctvom Panny Márie chce Božia služobnica prísť k Bohu a Ježišovi Kristovi, aby žila v spojení s nimi.

Farár Reichard, spovedník Božej služobnice a biskup Räss, ktorému podriaďovala celé svoje konanie, dosvedčili čistotu jej svedomia. Farár Reichard hovorí: „Je pravda, že pre túto anjelskú dušu, ktorú počas života nenapadla ani jedna nečistá myšlienka, bolo ozajstným trýznením, keď musela na základe Božieho zjavenia odhaliť hriechy proti čistote mnohým ľuďom, ktorí za ňou prichádzali.“
Biskup Räss uvádza: „Nič mi neumožňuje domnievať sa, že by bola naplnená iným duchom než Božím.“