Posvätný ruženec

Posvätný ruženec s blahoslavenou Alfonzou Máriou

Nechajme prehovoriť blahoslavenú Alfonzu Máriu a učme sa spolu s ňou milovať Pannu Máriu, Ježišovu Matku a vzývať ju o pomoc v každej chvíli nášho života.

Čo znamená pre Alžbetu, dnes blahoslavenú Alfonzu Máriu zasvätiť sa Panne Márii? Alžbeta, ako
14-ročná, hneď po prvom svätom prijímaní je pevne rozhodnutá bojovať s hriechom a zahorí túžbou po zasvätenom živote. Obracia sa na Máriu takto: „Panna Mária, Matka moja, ochraňuj ma! Chcela by som byť tvojím dieťaťom, chcela by som ťa napodobňovať v tvojich čnostiach. Ale ako to dokážem? Mária, moja dobrá Matka, pros za mňa, aby som mohla slúžiť svojmu milovanému Vykupiteľovi v rehoľnom spoločenstve. Chcem žiť tak, aby som pracovala na Božiu slávu, spásu duší a oslávenie tvojho mena. Viem, Matka moja, že teraz prosím o niečo, čo sama nedokážem. Stačí však, ak Ty, moja Matka, povieš svojmu Synovi čo i len jedno slovo a dostanem všetko.“

Dobrotivý Boh, na príhovor Panny Márie jej prosby vypočul a cez dielo milosrdenstva v službe chorým a chudobným ju priviedol k svätosti. Svätý Otec František ju 9. septembra 2018, v deň jej 204. narodením zapísal do zoznamu blahoslavených. Zatúžme podľa jej vzoru po spolupráci s Pannou Máriou, na posvätení seba a sveta aj modlitbou tohto posvätného ruženca.

Meditácie k posvätnému ružencu – na stiahnutie

Krížová cesta

Krížová cesta blahoslavenej Alfonzy Márie

Blahoslavená Alfonza Mária Eppingerová chcela kráčať cestou, ktorá bola podobná tvojej Pane.

Uvažovala o tom, ako niesla svoj kríž, ako ťa objavovala
vo svojom živote a prosila o milosť, aby mohla trpieť s tebou. V hlbokej vďačnosti a dojatí sa skláňala pred tebou, trpiaci a umierajúci Ježišu, aby sa ti mohla pripodobniť a dať ti svoje srdce naplnené láskou.

V tejto chvíli stojíme pred tebou, Pane a neodvážime sa ani pohliadnuť na teba trpiaceho na krížovej ceste, lebo sme hriešni.

Avšak slová, ktoré si povedal blahoslavenej Alfonze Márii: „Trp, mlč, modli sa a nes svoj kríž so mnou“, nás napĺňajú odvahou a vydávame sa po tejto krížovej ceste za tebou.

Aj blahoslavená zakladateľka Alfonza Mária nás povzbudzuje: „Vaše utrpenie a bolesti vám nesmú zarmucovať tvár ani myšlienky. Utrpenie budete mať vždy. Vaša cesta je krížová cesta. Kým len budem žiť, dovtedy vám budem hovoriť len o utrpení; iba utrpenie nás posväcuje. Pane, buď trpieť, alebo zomrieť! Utrpenie je znakom toho, že Boh je s nami a že nás miluje. Keby nás ponechal
bez utrpenia, hrozilo by nám, že by sme mohli zablúdiť!“

celá krížová cesta – na stiahnutie

Krížová cesta 2

Krížová cesta s myšlienkami blahoslavenej Alfonzy Márie

Pane Ježišu,
myšlienka na tvoje utrpenie je vždy posilnením v tom mojom.
Tvoje utrpenie a tvoja smrť
dávajú zmysel každému bremenu v mojom živote.
Nauč ma niesť ho s tebou, ako ma k tomu vedie matka Alfonza Mária
podľa odkazu ktorej ťa chcem nasledovať
a ktorá rozjímanie o tvojom diele spásy/tajomstve vykúpenia
postavila do centra svojho života.
Pokračovať v čítaní

Krížová cesta 1

Krížová cesta so slovami blahoslavenej Alfonzy Márie

 

1. Ježiš je odsúdený na smrť

 

„Veľkňazi naň mnoho žalovali a Pilát sa ho znova spytoval: „Nič neodpovieš? Pozri, čo všetko žalujú na teba!“ Ale Ježiš už nič nepovedal, takže sa Pilát čudoval.“ (Mk 15, 3-5)

Pokračovať v čítaní