Novéna

1  2  3   4  5  6  7  8  9

Denná modlitba

Nebeský Otče, ty si matke Alfonze Márii
už od detstva udelil milosť, že bola preniknutá tajomstvom kríža
a v ňom odhalila milosrdnú lásku, ktorou miluješ všetkých ľudí.

Z  tvojho podnetu  založila kongregáciu,
ktorá má slúžiť na to, aby tvoju lásku poznali všetci,
ktorí trpia na duchu a na tele.
Prostredníctvom Eucharistie si jej daroval silu spolupracovať na diele vykúpenia.

Vzbuď v nás ochotu,
aby sme sa  aj my nechali premeniť láskou Krista Vykupiteľa
a svojím životom vydávali o nej svedectvo všetkým, ktorých stretneme.

Na jej príhovor vypočuj moju/našu prosbu …,
a ak je to tvoja vôľa, dopraj nám milosť,
aby sme blahoslavenú Alfonzu Máriu mohli v celej Cirkvi uctievať ako svätú.
O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Novéna je cirkevne schválená.

Tí, ktorí na príhovor blahoslavenej Alfonzy Márie obdržia osobitné milosti,
nech to ohlásia na adrese:
Postulácia bl. Alfonzy Márie Eppingerovej
Nám. SNP 470/11
811 06  Bratislava
e-mail: gensdr2@gmail.com