Jej svedectvo nás tiahne…

Uplynulo už vyše dvesto rokov čo sa kúpeľné mestečko Niederbronn, vo Francúzsku, stalo svedkom zrodu vzácneho Alsaského kvetu. 9. septembra 1814 uzrela svetlo sveta Alžbeta Eppingerová, matka Alfonza Mária.
Uplynulo už viac ako 170 rokov odvtedy, čo mladá Alžbeta pocítila vo svojom srdci Božie volanie starať sa o chorých, zvlášť chudobných chorých a modliť sa za obrátenie hriešnikov. Toto sa stalo jej životným poslaním a impulzom pre charizmu, ktorú odovzdala novej kongregácii: zmierňovať telesnú aj duševnú biedu ľudí praktizovaním skutkov milosrdenstva, obetovaním sa za spásu nesmrteľných duší a dať človeku pocítiť ako veľmi ho Boh miluje.
Vedená Božím Duchom bola povolaná založiť nové spoločenstvo – Kongregáciu dcér Božského Vykupiteľa. Svoj plnohodnotný život odovzdala Pánovi 31. júla 1867.

V roku 2017 sme si pripomenuli významné 150. výročie jej narodenia sa pre nebo. V súčasnosti pôsobia vo svete tri kongregácie, ktoré pochádzajú z jej založenia a šíria charizmu, ktorú zanechala Alfonza Mária.

V roku 2019, si 29. augusta pripomenieme 170. výročie založenia kongregácie a 10. septembra aj obliečku (prijatie rehoľného rúcha) zakladateľky a prijatie rehoľného mena sestra Alfonza Mária, z úcty k sv. Alfonzovi de Liguori (otcovi chudobných).
„Mlč, trp a modli sa!“ boli slová, ktoré charakterizovali jej život naplnený službou, obetou a modlitbou, a ktoré nechala svojim sestrám ako dedičstvo. Jej životným mottom bolo: „Všetko pre Boha a pre spásu duší.“ Nik nebol pre ňu tak nepatrný, aby mu nepomohla, hoci sama veľmi trpela.

Promulgáciou Dekrétu o heroických čnostiach Jeho Svätosťou Benediktom XVI.,
19. decembra 2011, jej bol udelený titul ctihodná Božia služobnica.

Dňa 26. januára 2018 bol vydaný dekrét o zázraku, ktorý sa stal na príhovor ctihodnej Božej služobnice Alfonzy Márie Eppingerovej.
Jej blahorečenie sa slávilo 9. septembra 2018 v Katedrále Notre-Dame v Štrasburgu.

Povzbudení jej príkladom prosíme v modlitbe, aby sme ju mohli v celej Cirkvi uctievať ako svätú.