Chronológia života

09. 09. 1814   narodenie Alžbety Eppingerovej v Niderbronne (Francúzsko)
10. 09. 1814   krst Alžbety
13. 04. 1828   prvé sv. prijímanie
10. 05. 1928  sviatosť birmovania
1831 – 1834   Alžbeta je pripútaná na lôžko kvôli ťažkej chorobe
           1841   opäť na jeden a pol roka pripútaná na lôžko
1845 – 1849   Alžbeta je znova pripútaná na lôžko
           1847   cíti potrebu starať sa o chudobných a modliť sa za obrátenie hriešnikov
28. 08. 1849   zakladá Kongregáciu dcér Božského Vykupiteľa
10. 09. 1849   prijíma rehoľné rúcho a rehoľné meno: Alfonza Mária
02. 01. 1850   rehoľné sľuby sestry Alfonzy Márie
           1854   vysiela sestry do Würzburgu
           1857   ustanovuje spoločenstvo vo Viedni
           1863   ustanovuje spoločenstvo v Šoproni
11. 04. 1866   získava pápežské uznanie kongregácie
21. 03. 1866   s bolesťou prežíva osamostatnenie domu vo Viedni
15. 06. 1866   s bolesťou prežíva osamostatnenie domu vo Würzburgu
13. 06. 1867   osamostatnenie domu v Šoproni
31. 07. 1867   matka Alfonza Mária odchádza do večnosti