O nádeji

Vložte všetku svoju dôveru v Božie milosrdenstvo a do samotných zásluh Ježiša Krista, nášho Božského Vykupiteľa.

Obracajte sa však na neho pri všetkých príležitostiach bez známky nedôvery. Proste a dostanete.

Nie je možné, aby sme neboli vypočutí, ak vložíme všetku svoju dôveru v Boha a nástojčivo ho prosíme.

Duši, ktorá vloží všetku svoju dôveru v Boha, nemôže nič chýbať; vždy dostane, čo pre svoje udržanie potrebuje.

Neviete, že Boh všetko robí pre spásu duší?  Čo Boh robí, je vždy pre nás najlepšie, pretože nemôže dopustiť nič, čo by nám bolo na škodu.

Všetku svoju dôveru vkladajme iba v Boha; od neho očakávame a dúfame vo všetko: nikdy neuverme, že nás opustí.

Nezarmucujte sa pre pozemské veci, ak sa máte pre niečo trápiť, tak jedine preto, aby sa nestratila vaša duša a duša blížneho; starajte sa len o to, čo žiada Boh.

Vedzte, že Božie milosrdenstvo nemá hraníc.

Keď Boh bol taký dobrý a povolal nás k rehoľnému životu, neurážalo by ho, keby sme k  nemu nemali bezhraničnú dôveru vo všetkých potrebách? Obracajte sa preto k nemu pri všetkých príležitostiach.

Boh vložil do vás vôľu, zapáčiť sa mu a všetko konať v ňom, skrze neho a s ním k jeho cti.

Pán je s vami a chce vám z času na čas dať pocítiť, že je tu.

Nebola by nevďačnosť pridržiavať sa kohosi iného, a nie jeho, ktorý jediný si zaslúži vaše srdce pre svoju dokonalosť a dobrodenia?

Aká veľká je dobrota a Božie milosrdenstvo; on nehľadí na naše slabosti.

Spasiteľ sa cíti byť urazený, ak sa kvôli našim slabostiam od neho odvraciame.

Napriek našej nevďačnosti nás Boh vedie svojou milosťou a čoraz viac nám preukazuje svoje milosrdenstvo.

Nežijete s Bohom? Nežijete pre Boha? Aký šťastný údel! Nikdy viac žiadna zarmútenosť! Žiadna skleslosť!

Majte odvahu, Boh je s vami vždy, keď prejavíte vôľu zapáčiť sa mu.

V Božej službe máme vždy s čím zápasiť, ale majte odvahu a myslite pritom často na svoju poslednú hodinu.

Aj keď sa vám niekedy zdá, že vás Boh nepočuje, nepoľavujte vo vašich prosbách. On nikdy neodmietne tých, ktorí ho prosia, on vidí, že je to pre nich osožné a spásonosné.

Deti moje, v službe Bohu sa vám teraz zdá všetko ťažké. Boje sú neprestajné, niekedy dokonca prudké, ale majte odvahu a myslite často na svoju poslednú hodinu: ako by ste si vtedy priali znášať všetko z lásky k Bohu.

Nebude vám nič chýbať, aby ste kráčali cestou dokonalosti, napredovali po nej a vytrvali až do konca.

Myšlienka na nebo nech vám dodá odvahu. Pamätajte, že svätí sa stali svätými v bojoch a utrpení.

Bez prestania volajte k Bohu. Proste ho o pomoc, ale konajte tak v jednoduchosti a s poníženosťou dieťaťa, ktoré rozpráva so svojím otcom.

Svätí bojovali pod jeho zrakom a vedením. Večná odmena je odplatou za ich poslušnosť.

Boh nehľadí na telo a na to, čo mu je príjemné.  On hľadí jedine na dušu a na všetko čo jej osoží a privádza k spáse. Nechajme sa viesť Božou rukou bez strachu a netrpezlivosti.

Ani v bohatstve, ani v chudobe nevidím hodnotu: všetky deti, ktoré mi Boh posiela, oceňujem rovnakou láskou.

Prečo sa sťažujeme na vlastnú chudobu ducha a neočakávame všetko od Boha, Boh predsa nič neodmietne, ak ho vytrvalo prosíme.

Verte, moje deti, ak všetko vidíte v Bohu a konáte vždy prostredníctvom neho, Boh bude hovoriť a pôsobiť cez vás.

Môj Ježiš, napriek tomu, že vo svojom srdci necítim k tebe žiadnu lásku, som pripravená zostať ti vernou až do smrti.

Dcéra moja, tvoja modlitba je príjemná, pozeraj vždy na mňa a prenechaj mi všetko.

Moja duša je naplnená nevysloviteľnými pocitmi šťastia pri myšlienke, že ťa raz uvidí a večne ťa bude vlastniť ako odmenu svojich bojov.

Môj Ježiš, aké ťažké je žiť na svete a nemôcť ťa milovať. Hoci ťa neviem milovať, napriek tomu pokračujem v modlitbe.

Môj Ježiš, ako môžem v tomto svete žiť! Bojím sa, Ježiš, že ťa stratím a budem ti neverná. Všetko rada urobím; daj mi len milosť, zachovať si vždy čisté srdce pre teba.

Môj Bože, zmiluj sa nado mnou, Mária, moja  Matka, pros za mňa o tieto čnosti.

Môj Bože, chcem ťa celý svoj život milovať a vždy robiť, čo sa ti páči.

Môj Ježiš! Ježiš, moja láska! Ježiš, moja radosť!

Môj Ježiš, pomôž mi, aby som si všetky tieto slová zachovala vo svojom srdci. Už dávno ťa túžim milovať, ale som taká slabá. Môj Ježiš, kedy správne spoznám, ako ťa mám milovať?

Môj Ježiš, dopraj mi milosť, aby ani jediná hodina môjho dňa neuplynula bez toho, žeby som ťa nemilovala.

Môj Ježiš, keby som mohla pred tebou kľačať v opravdivom sústredení a láske.

Nech všetky vaše myšlienky, všetky priania, všetky city a celá vaša láska, patria iba jemu samému. Nech sa stane jediným predmetom vašej lásky.