Litánie

Litánie k blahoslavenej Alfonze Márii

Pane, zmiluj sa.     Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.    Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.     Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach Bože,  zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože.

Duch Svätý, Bože.

Svätá Trojica, jeden Boh,

 

Svätá Mária,         oroduj za nás.

Blahoslavená Alfonza Mária,

Milujúca Božiu prítomnosť,

Hlboko prežívajúca mystické spojenie s Ježišom,

Vyžarujúca ovocie Ducha Svätého,

Verná apoštolka evanjelia,

Duchovná matka kňazov,

Vždy hľadajúca Božiu vôľu,

Nástroj Božieho milosrdenstva,

Dieťa Cirkvi,

Odhodlaná mať podiel na utrpení Ježiša,

Svedčiaca o autentickej kresťanskej láske,

Pevne rozhodnutá vyhýbať sa hriechu,

Rozpoznávajúca Ježiša v každej chudobnej a núdznej ľudskej bytosti,

Zapálená zachraňovať nesmrteľné duše,

Neustále sa modliaca za farnosť,

Milujúca jednoduchosť,

Milujúca poníženia,

Uznávajúca svoju chudobu a biedu,

Prosiaca o milosť stálosti a vytrvalosti v dobrom,

Preukazujúca pomoc slabým a chudobným, ktorí sú Kristovým telom,

Starajúca sa, aby život každého človeka bol pozvaním blížnych k viere,

 

Ježišu, náš Vykupiteľ, na príhovor blahoslavenej Alfonzy Márie

–     zmiluj sa na umierajúcimi,      prosíme ťa, vyslyš nás!

–     ochraňuj chudobných a trpiacich na tele a na duchu,

–     ujmi sa chorých a nevinných detí,

–     buď milosrdný všetkým hriešnikom,

 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,

          zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,

          vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,

          zmiluj sa nad nami, Pane.

 

Oroduj za nás, blahoslavená Alfonza Mária,

aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

 

MODLIME SA

Bože, bohatý na milosrdenstvo, ty si blahoslavenej Alfonze Márii dal silu v službe trpiacim mať účasť na diele vykúpenia. Na jej príhovor nám pomáhaj, aby sme sa premieňali láskou Krista Vykupiteľa a boli jeho svedkami pred všetkými ľuďmi. Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen.

 

S cirkevným schválením