Aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe

Sr. M. Denise Hérissard

Aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe…

Kažždá kapitola knihy obsahuje úryvky textov z rôznych dokumentov, v ktorých možno nájsť časť autobiografie, napomenutí, rád a modlitieb. Jednotlivé odseky sa navzájom dopĺňajú.

V týchto predložžených textoch stretneme Alžžbetu Eppingerovú, ako vo svojom žživote stretáva Boha. V jej slovách je vidieť, žže si v žživote nežžiada mimoriadnu duchovnú cestu, ale túži sa podeliť so svojou skúsenosťou s Bohom s tými, ktorí k nej prichádzajú, a pozýva ich premeniť sa Božžou láskou.
Pri čítaní dejín žživota našej zakladateľky, môžžeme byť prekvapení protikladom jej ľudských hraníc a pozoruhodnej účinnosti medzi jej jednoduchým žživotom a veľkým vyžžarovaním do sveta.

Či nie je skutočnosťou, čo sa s ňou vtedy stalo? Nepoukazuje jej žživot na všetko to, čo Božžia milosť prináša tým, ktorí túto milosť prijímajú?
,,Prvou úlohou zasväteného žživota je poukazovať na veľké diela, ktoré Boh koná v krehkej ľudskej prirodzenosti povolaných. Viac nežž slovami vydávajú zasvätené osoby svedectvo
o týchto veľkých dielach výrečným jazykom premenenej existencie na údiv všetkých…“ (Vita Consecrata, 20).

celá kniha – na stiahnutie