Novéna za záchranu nesmrteľných duší

Novéna k blahoslavenej Alfonze Márii

za záchranu nesmrteľných duší

 

1  2  3   4   5   6   7   8   9 

Celá novéna – stiahnuť PDF

 

Prečo sa modliť deväť dní?

Prečo sa modliť Novénu?

Slovo novéna pochádza z latinského novem, čo znamená deväť. Jej zástancovia hovoria, že táto prax vznikla, keď Ježiš v deň svojho vystúpenia do neba nariadil deväť dní modlitieb. Skutky apoštolov nám pripomínajú obdobie po Kristovom nanebovstúpení, keď sa apoštoli na jeho príkaz vrátili do hornej siene a zotrvávali na modlitbách v jednoduchom spoločenstve, ktoré bolo prvým jadrom Cirkvi (po- rov. Sk 1, 12 – 14): „Prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali Otcovo prisľúbenie. Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi“ (Sk 1, 4. 14). Učeníci sa modlili deväť dní a na desiaty – na Turíce – prijali Ducha Svätého.Cirkev každý rok po Nanebovstúpení prežíva túto prvú novénu – novénu k Duchu Svätému.

Apoštoli zhromaždení v hornej sieni s Kristovou matkou sa modlia za naplnenie prísľubu, ktorý im dal vzkriesený Kristus. „Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami“ (Sk 1, 8). Táto prvá apoštolská novéna k Duchu Svätému je vzorom každoročného slávenia v Cirkvi: Veni, Creator Spiritus! „Príď, Duchu Svätý, tvorivý, príď svojich verných navštíviť; naplň nám srdcia milosťou, ktoré si stvoril múdrosťou…“

Táto novéna k blahoslavenej Alfonze Márii je naliehavou prosbou za záchranu nesmrteľných duší, keď takto prosila Pána: „Môj Božský Ženích, nechcem svoju česť a úctu; chcem výlučne tvoju česť a spásu duší.“ Sestrám vrelo odporúčala: „Neváhajte, využite každý okamih, ak ide o záchranu duše. Ako možno váhať objať kríž a dať sa naň úplne pribiť, keď odmenou nám má byť večnosť?“