Stav kauzy

Všeobecný prehľad diecéznej a rímskej fázy

Prostredníctvom tohto krátkeho prehľadu chceme poukázať na to, že sa jedná o svedomitý, precízny proces, aby sme sa dokázali čím viac priblížiť pravde o živote a smrti matky Alfonzy Márie Eppingerovej.
V predloženej chronológii tohto procesu nájdeme dátum a ukončenú etapu – promulgáciu Dekrétu o heroických čnostiach Jeho Svätosťou – Benediktom XVI.
Tieto informácie vnímajme aj ako pozvanie modliť sa ešte intenzívnejšie za priebeh príprav blahorečenia ctihodnej Božej služobnice matky Alfonzy Márie Eppingerovej.
Prosme Otca v jeho dobrotivosti, aby Cirkev uznala svedectvo obetavosti, svätosti a lásky k blížnemu našej zakladateľky, aby sme ju mohli iným predstaviť ako vzor.
Prosme našu kandidátku, u ktorej túžime, aby bola povýšená ku cti oltára – zakladateľku Kongregácie v Niederbronne, vždy znovu o príhovor a pomoc!

Diecézna fáza procesu

Rímska fáza procesu 

Proces ukončený