Starostlivosť o chudobných

Starostlivosť o chudobných, najmä o chudobné deti

Božia služobnica sa venovala vyučovaniu nevzdelaných ľudí a najmä chudobných detí, ktoré boli mravne zanedbávané. Sama ich zhromažďovala, aby im mohla rozprávať o Bohu a učila ich modliť sa a to všetko s veľkým zanietením. Bol to jeden z cieľov jej diela: vzdelávať takéto deti až po prijatie prvého svätého prijímania.

Od samého začiatku kongregácie Božia služobnica prijímala chudobné deti z dedín, ktoré patrili do niederbronnskej farnosti. Tieto deti dostávali každé ráno raňajky a na poludnie obed. Ich počet rýchlo narastal: po prvom mesiaci ich bolo dvadsaťpäť, o niekoľko mesiacov ich už bolo štyridsaťdva. Väčšine detí takisto poskytla aj ošatenie.
Pokračovať v čítaní

Prejavy a vyjadrenie lásky k blížnemu

Prejavy a vyjadrenie lásky k blížnemu   

Ešte pred založením kongregácie bola Božia služobnica členkou Tretieho rádu svätého Františka a členkou bratstva Božského Srdca Ježišovho. Farár Reichard tiež zaviedol službu navštevovania chorých, do ktorej sa Alžbeta Eppingerová aktívne zapájala v obdobiach, keď sa jej vrátilo zdravie.

Už v mladom veku jej záležalo na posväcovaní blížnych. Túto horlivosť prejavovala už v detstve a v čase dospievania voči svojim blížnym a blízkym: voči rodičom a súrodencom, sluhom, voči deťom, s ktorými sa hrávala, voči spolužiakom a priateľom. Neustále sa ich snažila viesť k tomu, aby sa stránili hriechu, milovali Boha a praktizovali čnosti, a to aj napriek výsmechu a urážkam.

Pokračovať v čítaní

Uplatňovanie lásky k blížnemu

V akom duchu sa má uplatňovať láska k blížnemu

Prvých pravidlách sa nachádza jedna pasáž, ktorá vyjadruje hlbokú myšlienku matky Alfonzy Márie o pravom základe lásky k blížnemu: „Aby sme konali dobré dielo s horlivosťou a aby sa stalo záslužným v Božích očiach, musíme ho vykonávať z lásky k Bohu. Bez tohto úmyslu je všetko prázdne a chladné, lebo každý prirodzený motív, ktorý nás pobáda konať dobro, je slabý a nemôže prinášať nadprirodzené zásluhy. ‘Keby som konal dobro, ale chýbala by mi láska, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal’, ako hovorí svätý Pavol (porov. 1 Kor 13,1). A svätý Ján hovorí: ‘Kto nemiluje, ostáva v smrti’ (1 Jn 3,14). Láska, ktorú opisujú títo dvaja apoštoli ako motív konania dobra, nie je len láskou k blížnemu, ale zároveň je to láska k Bohu. Láska k blížnemu a láska k Bohu tvoria jeden celok; nemožno ich od seba oddeliť. Základom lásky k blížnemu musí byť vždy láska k Bohu, blížneho musíme milovať z lásky k Bohu.“
Pokračovať v čítaní

Úsilie o šírenie Božej lásky

Úsilie o šírenie Božej lásky

Neustále vyzývala k oslave Boha a to nielen svojich blízkych a mnohých návštevníkov, ktorým sa prihovárala veľmi vrúcne, ale aj všetky duše, za ktoré sa intenzívne modlila k Bohu.
„Môj láskavý Ježišu, zmiluj sa nad touto farnosťou. Daj, nech všetci farníci spoznajú milosti, ktoré si im udelil. Ježišu, buď milostivý najmä k rodičom, osvecuj ich, aby sa viac starali o duše svojich detí. Zmiluj sa nad mládežou, daj mladým väčšiu lásku k čnostiam a nábožnosti, zapáľ ich tvojou láskou. Moja ustavičná túžba a všetky moje priania smerujú k tomu, aby všetci ľudia mali v úcte meno Pánovo a aby ho ľudia lepšie poznali.“

Pokračovať v čítaní

Panna Mária ako vzor

Panna Mária ako vzor
a jej úloha orodovníčky pre život naplnený láskou

Božia služobnica matka Alfonza Mária obzvlášť milovala Máriu. Už od najútlejšieho detstva, ako trojročná, cítila sa zasiahnutá nežnosťou nebeskej Matky a odvtedy sa so všetkými potrebami zverovala Márii. Túžila sa dostať k Bohu a Ježišovi Kristovi prostredníctvom Márie. Prosí ju najmä o to, aby jej zachovala dušu v čistote. Túži napodobňovať Máriu vo všetkých čnostiach a ich pestovaním sa v nej rozvíja táto čistota.
„Ustavične som  sa odporúčala pod ochranu dobrotivej Božej Matky.“
Od Márie očakáva, že jej vyprosí milosť nasledovať Ježiša ako jeho nevesta v rehoľnom živote. Má veľkú úctu k Nepoškvrnenému počatiu.

Pokračovať v čítaní