Ďakovná sv. omša v Šoproni

Ďakovná sv. omša v Materskom kostole SDR – Šopron, 1. máj 2015

I. Milovaní bratia a sestry v Kristovi! Pred 150 rokmi, v máji 1865 navštívila matka Alfonza Mária, Alžbeta Eppingerová, naše sestry v Šoproni. O rok neskôr, 11. apríla 1866 Svätá Stolica schválila rehoľné spoločenstvo pod menom „Sestry Božského Vykupiteľa“. A teraz, v Roku zasväteného života, prichádzajú tieto sestry sem, do materského domu, aby ďakovali za svoje povolanie – práve sem, kde bolo kedysi sídlo vedenia kongregácie. V dnešnej sv. omši budú použité texty zo slávnosti Najsvätejšieho Vykupiteľa, schválené Svätou Stolicou.

II. a) Raz dávnejšie som slávil sv. omšu v Pešti a hovoril som o vykúpení. Po omši prišiel ku mne jeden študent – ako chlapec bol mojím miništrantom – a pýtal sa: Otče, a z čoho musíme byť vykúpení?

Pokračovať v čítaní

139. výročie smrti MAM

31. júl 2006 – sv. omša, Bratislava – Generalát Sestier Najsvätejšieho Spasiteľa

Spomienka na 139. výročie smrti zakladateľky MAM

Príhovor p. provinciála ThDr. Štefana Turanského PhD., SDB

Ctihodná generálna predstavená sr. Alfonza, miestna predstavená, milé sestry, Mons. Ján Formánek, bratia a sestry, milí hostia!

Dnes si spomíname na 139. výročie smrti zakladateľky vašej kongregácie. Nie je dôležité koľko rokov od jej smrti slávime, ale skôr si máme všímať svedectvo jej života a najmä spiritualitu, ktorou obohatila nielen miestne spoločenstvo, ale najmä váš vznikajúci inštitút, pretože z jej koreňov dodnes čerpáte. A práve Druhý vatikánsky koncil nás pobáda vrátiť sa k našim zakladateľom, k ich charizme, aby sme v dnešnej dobe sprítomnili ich posolstvo. V tomto zmysle máme byť vernými ich charizme a nechať bokom tie historické okolnosti (kultúrno-historický kontext), ktoré sú v dejinách každého rehoľného inštitútu iba úrodnou pôdou, ktorú treba z času na čas preorať.
Pokračovať v čítaní

160. výročie založenia kongregácie

Homília Mons. Jean Pierre GRALLETA,
arcibiskupa zo Štrasburgu

       k 160. výročiu založenia
Kongregácie sestier Njsvätejšieho Spasiteľa / Kongregácie sestier Vykupiteľa / Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa

160 rokov: to je vek, ktorý nemá nikto z nás a ktorý ani tí najzdatnejší nedokážu dosiahnuť. Neexistuje teda žiaden očitý svedok toho, čo sa vtedy stalo v blízkom kúpeľnom meste Niederbronn, keď sa mladá Alžbeta Eppinger, po odporúčaní farára Reicharda a s podporou biskupa Rässa utiahla do jednoduchého domu, aby tu založila nové rehoľné spoločenstvo.
Pokračovať v čítaní