Boj proti hriechu

Boj proti hriechu

Prvým prejavom lásky k Bohu, ktorý vidíme u Božej služobnice Alfonzy Márie, bolo vyhýbanie sa hriechu, keď mala štyri roky.
„Ak je toto hriech, už to viac nechcem robiť, nechcem urážať Pána Boha!“
Od tohto veku začína svoj boj, ktorý sa stane urputným; prenasleduje hriech vo svojom vnútri aj okolo seba: „Tak veľmi som sa desila hriechu, až som pociťovala odpor voči ľuďom, ktorí nadávali alebo sa dopúšťali iného hriechu.“
Farár Reichard o tom svedčí: „Počúvala rúhanie a búrenie sa voči Bohu, nemohla sa odtrhnúť od takýchto scén, museli ju nasilu prinútiť, aby s tým prestala. Veľmi trpela pri pohľade na to, ako ľudia urážajú Boha. Stále bola pobádaná so vzdychaním sa modliť, zároveň však cítila v srdci pokoj, spokojnosť a nesmierne hlbokú detinskú dôveru voči Bohu.“Božia služobnica nielenže mala hrôzu z hriechu, ale usilovala sa vyhnúť každej nedokonalosti, najmä keď išlo o modlitbu a prijímanie sviatostí. Ako sama uvádza: „Predstavila som si prítomnosť Ježiša. Od tej chvíle som začala vážne bojovať proti rozptýleniam počas modlitby. Už som sa neodvážila obzerať sa okolo seba, ani nedbalo kľačať, či mať nedbalo zopäté ruky. Ihneď som si predstavila prítomnosť Boha v nekonečnej velebnosti.“ Keď mala dvanásť rokov, cítila silnú túžbu dobre sa pripraviť na prvé sväté prijímanie, preto bojovala so svojou najväčšou nedokonalosťou. Farár Reichard neskôr hovorí o tom, ako sa intenzívne modlila pred svätým prijímaním a že po ňom bola v hlbokom rozjímaní a ako sa jej Boh v tej chvíli dal poznať. Keď dávala svojim dcéram pokyny, ako sa majú dobre modliť a pristupovať k svätému prijímaniu, odporúčala im toto: pred prijímaním umŕtvovanie, duchovné čítanie a najmä lásku k blížnemu.
„Vyvarujte sa však tomu, aby ste išli na Pánovu hostinu, ak vaša duša úmyselne prechováva neláskavé pocity voči blížnemu.“
Žiada od nich, aby sa dôkladne pripravovali na prijatie sviatosti zmierenia. Poučenie o rozjímaní a duchovnom čítaní: „Nemáme túžiť po poznaní, ale očakávať od Boha milosť, pomoc, osvietenie. Vždy máme mať pred očami Božiu slávu, spásu duší a milosť do bodky a do písmena plniť jeho svätú vôľu.“