Na ceste k blahorečeniu

Cirkev si ctí blahoslavených a svätých ako modely kresťanského života. Blahorečením predstavuje určitého človeka ako príklad kresťanského života pre Cirkev danej krajiny, diecézy a v našom prípade pre naše spoločenstvá vo svete. Kanonizáciou sa rozširuje toto uctievanie na univerzálnu Cirkev. Blahorečením môže byť dotyčná osoba verejne v Cirkvi – najprv miestnej a svätorečením v univerzálnej – aj liturgicky uctievaná. Akt blahorečenia má jednoduchú povahu: diecézny biskup požiada legáta Svätého Otca, kardinála prefekta v rámci Eucharistickej slávnosti o blahorečenie a ten odpovedá na túto prosbu Apoštolským listom – liturgickou formulou vyhlásenia za blahoslaveného.

Čas pred blahorečením našej zakladateľky sa nesie v znamení príprav – na duchovnej a organizačnej úrovni. Všade na svete, kde sestry žijú, podporujú prípravu blahorečenia práve formou modlitby. Potom sú to katechézy, stretnutia a homílie zamerané na život a čnosti zakladateľky. Prípravy sú v plnom prúde hlavne v Materskom dome v Oberbronne. Samozrejme, že aj pre diecézu Štrasburg hlavná udalosť roka 2018 je blahorečenie alsaskej zakladateľky kongregácie v Niederbronne Alfonzy Márie Eppingerovej (1814-1867) a s tým spojené organizovanie.

Motto blahorečenia: „Majte odvahu, Boh je s vami!“, chce prezentovať našu zakladateľku tak, ako sa ona sama – týmto blahorečením – dnes predstavuje ľuďom. Ako jednoduchá žena, ktorá mala otvorené oči, uši, srdce a ruky pre duchovné potreby a sociálne otázky človeka svojej doby. Bola to sestra, ktorá videla svoje poslanie a svoju misiu v priamom kontakte s ľuďmi. Jej charizma a apoštolát od začiatku poukazovali na to, ako pochopila svoju cestu nasledovania Ježiša. Budúca blahoslavená Alfonza Mária bola hlboko veriaca a s odvahou, plná dôvery, kráčala 18 rokov cestou, ktorú jej Boh ako zakladateľke určil a bez váhania povzbudzovala svoje sestry v horlivosti, nadšeniu a vytrvalosti na ceste v ústrety človeku každej doby. Preto skúmajme, prečo nám ju dnes Boh znovu dáva ako dar a Cirkev nám ju ponúka ako blahoslavenú!

Bezprostredný program na prípravu blahorečenia by mal začať 31. augusta 2018 modlitbou Novény, spojenou so sprievodom z rodného domu zakladateľky ku krstiteľnici v Protestantskom kostole v Niederbronne, ktorá bude potom pokračovať každý deň až do blahorečenia na ďalších miestach v diecéze.

Dňa 8. septembra je plánovaná modlitbová vigília v bazilike Marienthali. Vyvrcholenie duchovnej prípravy bude dňa 9. septembra v katedrále Notre-Dame v Štrasburgu o 14.30 hod. slávením Eucharistie a obradom blahorečenia.

Toto blahorečenie bude historickou udalosťou pre všetkých. Práve teraz, máme obrovskú príležitosť predostrieť matku Alfonzu Máriu, všetkým bez rozdielu, ako žiarivý príklad vydareného života zakladateľky, prežívaného v láske k najzraniteľnejším v Cirkvi a vo svete. Nepremrhajme príležitosť dobrej prípravy na blahorečenie, ktorú Boh ponúka každému z nás len raz.

sr. M. Katarína Krištofová, postulátorka

Plagát na stiahnutie