Misericordias Domini

Misericordias Domini in aeternum cantabo

170. výročie zloženia rehoľných sľubov bl. Alfonzy Márie Eppingerovej

Stojíme na prahu Nového roku 2020. Prajeme a vyprosujeme si navzájom ako aj všetkým ľuďom dobrej vôle pevné zdravie, plnosť Božej lásky a pokoj do každého dňa v rodinnom a pracovnom prostredí.

My, sestry Božského Vykupiteľa, ktoré nasledujeme svoju zakladateľku v zasvätení, si na začiatku roka 2020 pripomíname vzácne jubileum. Pred 170 rokmi, 2. januára 1850 zložila Alžbeta Eppingerová – rehoľným menom sestra Alfonza Mária ako prvá v novozaloženej kongregácii svoje slávnostné sľuby.

Pri tomto krásnom jubileu je namieste si tieto mimoriadne momenty v živote bl. Alfonzy Márie priblížiť. Bola to výnimočná udalosť, keďže obrad skladania rehoľných sľubov sa konal po prvýkrát v kongregácii, ktorá trvala len štyri mesiace (založená 28. augusta 1849). Slávnostný obrad skladania rehoľných sľubov sestry Alfonzy Márie viedol jej duchovný vodca a superior kongregácie Ján Dávid Reichard. Sviatočná radosť naplnila kaplnku a všetci prítomní boli hlboko pohnutí. Sľuby prijal farár Reichard ako zástupca najdôstojnejšieho pána biskupa Andreja Rässa zo Štrasburgu. Ako tému svojej homílie zvolil žalm 115, lebo korešpondoval so slávnosťou: „Splním svoje sľuby Pánovi pred všetkým jeho ľudom, v nádvoriach domu Pánovho, uprostred teba, Jeruzalem.“  A pokračoval: „Je to približne 22 rokov, keď pri prvom svätom prijímaní naša milovaná sestra Alfonza Mária ako kresťanka Alžbeta pred krstiteľnicou v chráme v Niederbronne obnovila svoje krstné sľuby. Od tej chvíle sa vždy, s pomocou Božej milosti, snažila tieto záväzky verne dodržať. Pán chce jej vernosť teraz odmeniť, preto ju povoláva k ešte vyššej dokonalosti a adresuje jej slová, ktoré kedysi adresoval bohatému mládencovi: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj všetko čo máš, rozdaj chudobným, potom príď a nasleduj ma.“ Sestra Alfonza Mária ochotne poslúchla jeho volanie a prichádza, aby ho nasledovala, aby plnila nielen jeho príkazy, ale aj evanjeliové rady. So žalmistom chce plniť svoje sľuby Pánovi. Jej osoba, jej sila, odvaha a všetko čo má, patrí dielu milosrdenstva a jeho službe.“ Toľko Reichard  v homílii.

pokračovať v čítaní – celý článok

Tri udalosti v dejinách

9. 9. 2019 – Tri deviatky v jednom dátume – tri udalosti v dejinách

            

DEŇ „D“

SPÁJA DUCHOVNÁ NITKA BEZCHYBNEJ BOŽEJ LOGIKY

 205. výročie narodenia Alžbety Eppingerovej

1. výročie blahorečenia Alfonzy Márie Eppingerovej

1. liturgický sviatok blahoslavenej Alfonzy Márie Eppingerovej

 

Aj toto sú naše posvätné dejiny! Uvedomujeme si výnimočnosť udalosti a cítime, vďaka blahoslavenej Alfonze Márii, nostalgiu po nebi.  Týmito udalosťami nás Pán chce pozvať na radikálnu cestu svätosti s pevnou vôľou  ísť už len vpred. Veď jedinou našou métou  je prísť do neba so všetkými, ktorí sú nám zverení: chorými, chudobnými, núdznymi, deťmi, kvôli ktorým sme darovali Bohu svoj život a stravujeme svoju biednu existenciu.  Neznámy autor raz povedal: „Nebo je domov, ktorý budujeme tu, ale bývať budeme v ňom tam.“ Budujme si nebo už tu a teraz, aby sme sa raz v ňom všetci stretli. Nech sa blahoslavená Alfonza Mária stane pre spoločenstvá sestier, laických členov, priateľov a všetkých ľudí dobrej vôle vzorom a patrónkou sprevádzania na ceste k svätosti a matkou všetkých chorých, chudobných, opustených. Prihovorme sa jej týmito slovami: „Blahoslavená Alfonza Mária, tisícky sestier, laických členov a priateľov Ti  ďakuje za tvoje narodenie. Ďakuje ti za tvoje povolanie a zasvätenie, lebo bolo prvým a svätým. Na tvojom pomníku na cintoríne v Niederbronne čítame: ,R.I.P. – Odpočívaj v pokoji!´ My ťa však prosíme: ,Neodpočívaj, ale  pomáhaj! Veď si už v spoločenstve blahoslavených a svätých, preto ťa prosíme, pracuj s nami naďalej na záchrane nesmrteľných duší a pripravuj pre nás i pre nich miesto v nebi. Oroduj za nás u Otca, aby naše povolanie a poslanie prispelo k  spáse mnohých, zvlášť tých, ktorých stretávame a  sú nám zverení.´ Evanjelista hovorí, že zrno musí umrieť, aby vyrástol nový klas! A Tebe, blahoslavená Alfonza Mária vo vízii, Pán, na poli plnom klasov, dal vidieť zrod a rozkvet nových povolaní, keď v ťažkej chvíli pred tvojimi očami sa pole zrelých klasov premenilo na zástup sestier, ktorý aj dnes kráča vpred, nadchnutý tvojím dielom a tvojou svätosťou!“

 

Na cestu novokňazom

Je čas kňazských vysviacok.

Ten, kto chce verne kráčať

v šľapajách bl. Alfonzy Márie

si tento čas mimoriadne cení

a ďakuje za každé kňazské povolanie.

Prečo?

Stála spomienka na kňazské svätenie je novou milosťou

a dodáva kňazovi zakaždým veľa odvahy.“

(bl. Alfonza Mária Eppingerová)

 

Bl. Alfonza Mária hovorí:

 „Najväčšiu milosť, ktorú nám Boh vo svojom utr­pení udelil, je ustanovenie Eucharistie a kňazstvo, vďaka ktorej nám kňazi môžu vysluhovať sviatosti.“

 

Pokračovať v čítaní